Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4,5,2016L 119/38) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż

Administratorem Pani\Pana danych osobowych jest Total Turbo Service Marek Drozd ul. Lubatówka 3a, 38-440 Iwonicz Zdrój.

Pani\Pana dane osobowe przetwarzane będą ze względu na konieczność realizacji umowy kupna\sprzedaży pomiędzy Pani\Panem a Administratorem, ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu windykacji należności oraz do innych kontaktów handlowych (np. przesyłanie ofert, cenników, zamówień za pomocą poczty elektronicznej). Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla danego celu lub w  zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Pani\Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym podmiotom na udokumentowany wniosek oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani\Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ( nie dotyczy sytuacji, gdy do przetwarzania danych osobowych Administrator jest zobowiązany na mocy istniejących przepisów prawa lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani\Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan\Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani\Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Panią\Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani\Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.